Waarom CSRD belangrijk is voor leveranciers in klantcontact

by Ziptone

Waarom CSRD belangrijk is voor leveranciers in klantcontact

by Ziptone

by Ziptone

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. CSRD schrijft voor dat bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn moet zorgen voor meer transparantie en een betere kwaliteit van informatie over duurzaamheid. CSRD is óók relevant voor grote en kleine toeleveranciers in klantcontact. Ziptone legt uit waarom. 

 

CSRDDe CSRD-richtlijn zorgt ervoor dat je niet enkel op je financiële prestaties wordt beoordeeld, maar ook op je impact op de omgeving. De CSRD-richtlijn is ingevoerd door de EU in eind 2022 en is onderdeel van de Green Deal van de Europese Unie en is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Wat houdt de CSRD-richtlijn in

De richtlijn verplicht bedrijven om via hun rapportages inzicht te geven in ESG-onderwerpen zoals waterverbruik, CO2-uitstoot en mensenrechten in de keten. Ook wordt handhaving op de naleving van de richtlijn gefaseerd ingevoerd. Uiteindelijk gaan vergelijkbare regels gelden als bij financiële rapportages: dus met verschillende vormen van audits en accountantscontroles. Hierbij gelden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) als minimale eisen voor de duurzaamheidsrapportage. Het ESRS bestaat uit 12 standaarden, waarvan twee horizontale standaarden en tien thematische standaarden; ze zijn in de zomer van 2023 aangenomen door de EU.

Waarom is het belangrijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de standaard – Onder stakeholders – overheden, aandeelhouders, consumenten, NGO’s, toezichthouders, et cetera – groeit het bewustzijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er komen niet alleen meer regels, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kunnen onderbouwen wat je op dit vlak doet wordt steeds meer bepalend of je klanten en afnemers zaken met je willen doen. Ook klantcontact heeft om uiteenlopende redenen impact op individuen, de maatschappij en het milieu.

De richtlijn geldt nog niet voor ieder bedrijf, maar wel kan ieder bedrijf er mee te maken krijgen – De richtlijn is in eerste instantie van toepassing op bedrijven met meer dan 250 medewerkers, 40 miljoen omzet en 20 miljoen aan vermogen. De grote bedrijven die sinds 1 januari onder de verplichting vallen, kloppen dit jaar al bij hun leveranciers aan.

Zelfs wanneer bedrijven zelf (nog) niet hoeven te rapporteren, neemt de kans toe dat afnemers of leveranciers informatie bij hen zullen opvragen. Uiteindelijk kunnen tot wel 100.000 mkb’ers op deze manier met de richtlijn te maken krijgen, volgens een schatting van ABN Amro. Uit een enquête in opdracht van de bank blijkt echter dat twee derde van de mkb’ers nog geen weet heeft van CSRD.

Hoe werkt het

Bedrijven die rapporteren over duurzaamheid moeten dat doen vanuit twee perspectieven. Het eerste perspectief is van binnen naar buiten: organisaties hebben invloed op mens en milieu, denk aan het energieverbruik van een organisatie. Het tweede perspectief is van buiten naar binnen: er zijn factoren die te maken hebben met duurzaamheid en die impact hebben op de organisatie. Denk aan het verhoogde risico op extreem weer in bepaalde gebieden of de kans op extra kosten door duurzaamheidseisen of -heffingen. Het idee hierbij is dat organisaties vooral kijken naar wat voor hen en hun omgeving relevant is. Deze twee perspectieven van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, worden ook wel aangeduid als de ‘dubbele materialiteitsbeoordeling’.

Op welke punten is CSRD relevant voor klantcontact?

Voor de uitvoering van klantcontact (inhouse en/of facilitair) kan je denken aan het in kaart brengen van de volgende zaken:

  • op welk vlak kan het bedrijf te maken krijgen met grondstoffenschaarste en klimaatrisico’s (denk aan outsourcing van klantcontact naar regio’s die verhoogde risico’s lopen op extreem weer);
  • hoe gaat het bedrijf om met hergebruik van schaarse grondstoffen (denk aan computerhardware en headsets);
  • hoe wordt omgegaan met het meten en rapporteren over het energieverbruik van het contactcenter, inclusief elektriciteit en water, en welke stappen worden genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen;
  • hoe wordt omgegaan met mobiliteit: hoe komen medewerkers op het werk (kilometers en uitstoot) en hoe gaat het bedrijf om met het aansturen van offshore locaties (kilometers door de lucht);
  • welke IT-resources worden gebruikt en hoe duurzaam zijn die (opslag voice logs, SaaS-software, de mate waarin gebruik wordt gemaakt van ‘groene’ datacenters);
  • in hoeverre zijn maatregelen genomen voor sociale veiligheid (werkgelegenheid in landen met repressie of beperkte rechten voor werknemers) en voor privacy (monitoren gedrag);
  • in welke mate worden opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden geboden en worden diversiteit en inclusiviteit op de werkplek bevorderd;
  • welke maatregelen worden genomen om de naleving van privacywetten en -regelgeving te garanderen; welke maatregelen worden genomen om ethisch met klanten om te gaan;
  • hoe gaan de (toe)leveranciers van het bedrijf om met bovenstaande zaken (supply chain)
  • hoe sterk is de onderbouwing van rapportages over CSR-activiteiten en -resultaten, inclusief uitdagingen en verbeterpunten.

Hoe kan je van start gaan met CSRD

Alle organisaties krijgen vroeger of later te maken met CSRD-richtlijnen. Opstarten van MVO-beleid begint met een duidelijke strategie (maken van plannen, formuleren doelstellingen, nagaan wat er wel en niet in huis is, het optuigen van CSR-activiteiten en het optuigen van meet- en rapportagemethoden. Organisaties kunnen zich op dit vlak laten bijstaan door gespecialiseerde dienstverleners en adviesbureaus, waaronder de grote accountantskantoren. Accountants zullen uiteindelijk de CSRD-onderdelen van het jaarverslag van een onderneming moeten goedkeuren. Ook is het van belang om goed en transparant te communiceren over initiatieven op CSRD-vlak en medewerkers te betrekken.

De verplichting om te gaan rapporteren op impact heeft ook gevolgen voor ERP- en CRM-software. Niet alleen gaat het dan om waar die software draait (en de compliance-maatregelen die zijn genomen op het gebied van veiligheid), het gaat ook om de data die hiermee geautomatiseerd verzameld kunnen worden. Denk aan de bezorging van producten, servicebezoeken van monteurs of de vervanging van producten.

Om rekening mee te houden

De behoefte aan specialisten op CSRD-vlak zal de komende tijd groeien. De beschikbaarheid van deze specialisten is beperkt. Vooral kleinere organisaties zullen hierdoor mogelijk problemen ondervinden om hun CSRD-beleid te ontwikkelen en uit te rollen. Het gaat hierbij niet alleen om het voldoen aan het CSRD-regelgeving, maar ook om het vermogen om te kunnen voldoen aan de vragen van grote klanten of grote toeleveranciers. (Ziptone/redactie)

Ook interessant

Featured, Kennisbank, Technologie
Top